اعضای هیات علمی

نمایش 51 - 100 از 125 نتیجه
از 3
 
مرجان سیدی

مرجان سیدی 

دانشیار
شماره تماس: 2629 6111 (021) 98+
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
احسان سیدجعفری اولیائی نژاد

احسان سیدجعفری اولیائی نژاد 

دانشیار
شماره تماس: 121-02166491622
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مریم سرداری

مریم سرداری 

استادیار
شماره تماس: 2626 6111 (021) 98+
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فرخ سررشته داری

فرخ سررشته داری 

استادیار
شماره تماس: 02161118761
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسن سرشتی

حسن سرشتی 

استاد
شماره تماس: 61113735
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مجید سعیدی

مجید سعیدی 

استادیار
شماره تماس: 61112578
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ژانت سلیمان نژاد

ژانت سلیمان نژاد 

دانشیار
شماره تماس: 61113734
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
یاسمن سلمکی

یاسمن سلمکی 

دانشیار
شماره تماس: 3316 6111 (021) 98+
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عبداله سهرابی بیدار

عبداله سهرابی بیدار 

دانشیار
شماره تماس: 2985 6111 (021) 98+
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
هادی سوالونی

هادی سوالونی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علیرضا شایسته

علیرضا شایسته 

دانشیار
شماره تماس: 61113706
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی رضا شاکری

علی رضا شاکری 

استاد
شماره تماس: 61113812
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فاطمه شجاعی باغینی

فاطمه شجاعی باغینی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی شجاعی باغینی

علی شجاعی باغینی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فرزانه شمیرانی

فرزانه شمیرانی 

استاد
شماره تماس: 02161112481
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عباس علی صابری

عباس علی صابری 

دانشیار
شماره تماس: 02161118633
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
شاهرخ صفریان

شاهرخ صفریان 

دانشیار
شماره تماس: 3312 6111 (021) 98+
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی طاهری نجف آبادی

علی طاهری نجف آبادی 

استادیار
شماره تماس: 02161113301
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
احسان عارفیان

احسان عارفیان 

دانشیار
شماره تماس: 3314 6111 (021) 98+
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علیرضا عباسی

علیرضا عباسی 

استاد
شماره تماس: 61113644
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
امیرمسعود عباسی

امیرمسعود عباسی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
یاسر عبدی

یاسر عبدی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدمحمود عرب نجفی

سیدمحمود عرب نجفی 

دانشیار
شماره تماس: 3648 6111 (021) 98+
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
کاظم عزیزی

کاظم عزیزی 

استاد
شماره تماس: 02161118652
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فریده عطار

فریده عطار 

استاد
شماره تماس: 2968 6111 (021) 98+
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فرنوش عطاری

فرنوش عطاری 

استادیار
شماره تماس: 2626 6111 (021) 98+
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
طاهر علیزاده

طاهر علیزاده 

استاد
شماره تماس: 61112788
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مسعود علی محمدی

مسعود علی محمدی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدمحمد هادی علوی

سیدمحمد هادی علوی 

استادیار
شماره تماس: 2626 6111 (021) 98+
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدمرتضی فامیل فرنیا

سیدمرتضی فامیل فرنیا 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
الهام فیجانی

الهام فیجانی 

استادیار
شماره تماس: 2722 6111 (021) 98+
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فرنوش فریدبد

فرنوش فریدبد 

دانشیار
شماره تماس: 61113813
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
معصومه فروتن

معصومه فروتن 

استاد
شماره تماس: 61112896
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد فروتن

محمد فروتن 

استادیار
شماره تماس: 2715 6111 (021) 98+
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فریبا فروغی

فریبا فروغی 

استادیار
شماره تماس: 3266 6111 (021) 98+
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محسن فلاحتی عنبران

محسن فلاحتی عنبران 

استادیار
شماره تماس: 3321 6111 (021) 98+
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
جهانبخش قاسمی

جهانبخش قاسمی 

استاد
شماره تماس: 02161112726
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

عطا ملک قربان زاده 

دانشیار
شماره تماس: 02161118624
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهدی قندی

مهدی قندی 

استاد
شماره تماس: 61112250
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نسیم کاشف

نسیم کاشف 

دانشیار
شماره تماس: 2493 6111 (021) 98+
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ابراهیم کیان مهر

ابراهیم کیان مهر 

استاد
شماره تماس: 02161112488
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محبوبه کبیری رنانی

محبوبه کبیری رنانی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی کنعانیان

علی کنعانیان 

استاد
شماره تماس: 2493 6111 (021) 98+
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد رضا گنجعلی

محمد رضا گنجعلی 

استاد
شماره تماس: 61112294
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسین محسنی سجادی

حسین محسنی سجادی 

دانشیار
شماره تماس: 0216118662
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فاطمه محمدی پناه

فاطمه محمدی پناه 

دانشیار
شماره تماس: 3560 6111 (021) 98+
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدرضا محمدی زاده

محمدرضا محمدی زاده 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سروش مدبری

سروش مدبری 

دانشیار
شماره تماس: 2985 6111 (021) 98+
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مجید مدرس

مجید مدرس 

استاد
شماره تماس: 02161118645
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
میر فائز میری

میر فائز میری 

دانشیار
شماره تماس: 61118659
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 51 - 100 از 125 نتیجه
از 3