دکتر صفحه-شخصی-میکروبیولوژی دکتر صفحه-شخصی-میکروبیولوژی

 

 

PhD،

 

تلفن: 61110000(021)98+

نمابر: ۲۹۹۲ ۶۶۴۹ (۰۲۱) ۹۸+

پست الکترونیک:

اتاق شماره

آدرس: بخش علوم گیاهی، دانشکده زیست شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، خیابان انقلاب، صندوق پستی 6455-14155، تهران، ایران

رزومه