آرشیو اطلاعیه ها آرشیو اطلاعیه ها

سخنرانی علمی: مهندسی متابولیک سزکوئی ترپن لاکتون ها در گیاهان دارویی، دکتر آرمان بیرقدار کشکولی

سخنرانی علمی: مهندسی متابولیک سزکوئی ترپن لاکتون ها در گیاهان دارویی، دکتر آرمان بیرقدار کشکولی


آدرس کوتاه :