آرشیو اطلاعیه ها آرشیو اطلاعیه ها

سخنرانی علمی: گروه بندی ویروس های SARS-CoV-2 ، بر حسب تغییرات نوکلئوتیدی در ژنوم آنها و شناسایی گروه (گروه هایی) که گسترش سریع داشته اند

سخنرانی علمی: گروه بندی ویروس های SARS-CoV-2 ، بر حسب تغییرات نوکلئوتیدی در ژنوم آنها و شناسایی گروه (گروه هایی) که گسترش سریع داشته اند


سخنران: خانم دکتر الهه الهی

دکتری زیست شناسی سلولی و ملکولی، تاکید بر ژنتیک

هیات علمی دانشکده زیست شناسی پردیس علوم دانشگاه تهران

 

زمان: دو شنبه  8 دی  99  ساعت: 11:30

لینک حضور در جلسه سخنرانی:  https://www.skyroom.online/ch/mmshafiei/scientific-lecture

 

دانشکده زیست شناسی پردیس علوم

آدرس کوتاه :