دکتر فرنوش عطاری دکتر فرنوش عطاری

PhD، استادیار

 

تلفن: 2626 6111 (021) 98+

نمابر: ۲۹۹۲ ۶۶۴۹ (۰۲۱) ۹۸+

پست الکترونیک: attari@ut.ac.ir

اتاق شماره  100

آدرس: بخش علوم جانوری، دانشکده زیست شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، خیابان انقلاب، صندوق پستی 6455-14155، تهران، ایران

دانلود رزومه

 

 

تحصیلات

  • دکتری، زیست شناسی جانوری - فیزیولوژی جانوری، دانشگاه تهران، تهران، ایران، 1392
  • کارشناسی ارشد، زیست شناسی جانوری - فیزیولوژی جانوری، دانشگاه تهران، تهران، ایران، 1386
  • کارشناسی، زیست شناسی جانوری، دانشگاه شاهد، تهران ایران، 1383