دکتر دکتر

 

 

PhD، استادیار

 

تلفن: 61110000(021)98+

نمابر: ۲۹۹۲ ۶۶۴۹ (۰۲۱) ۹۸+

پست الکترونیک: oooo@ut.ac.ir

اتاق شماره

آدرس: بخش علوم سلولی و مولکولی، دانشکده زیست شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، خیابان انقلاب، صندوق پستی 6455-14155، تهران، ایران

رزومه