دکتر سید محمد هادی علوی دکتر سید محمد هادی علوی

 

 

استادیار

 

تلفن: 2626 6111 (021) 98+

نمابر: ۲۹۹۲ ۶۶۴۹ (۰۲۱) ۹۸+

پست الکترونیک: hadi.alavi@ut.ac.ir

اتاق شماره 118

آدرس: بخش علوم جانوری، دانشکده زیست شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، خیابان انقلاب، صندوق پستی 6455-14155، تهران، ایران

دانلود رزومه

 

تحصیلات

 • دکتری تخصصی، علوم دامی – شیلات، دانشگاه بوهمیای جنوبی، چسکه بودیوویدسه، جمهوری چک، ۱۳۸۸
 • کارشناسی ارشد، مهندسی منابع طبیعی – شیلات، دانشگاه تهران، تهران، ایران، ۱۳۸۱
 • کارشناسی، مهندسی منابع طبیعی – شیلات، دانشگاه تهران، تهران، ایران، ۱۳۷۹

دوره های تخصصی

 • پسادکتری (انجمن پیشرفت علوم ژاپن)، دانشگاه توهوکو، سندای ژاپن، ۱۳۹۰-۱۳۹۲ 

 

 

The Laboratory of Reproductive Biology was established in February 2019, where we investigate the cell and molecular biology of reproduction from basic sciences to evolutionary, applied and health perspectives.

 در تولیدمثل، لقاح مرحله ای کلیدی می‌باشد که طی آن سلول های جنسی نر و ماده ترکیب می‌شوند و تخم بوجود میآید. تخم تکامل می‌یابد و جاندار جدید متولد می‌شود. باروری سلول های جنسی نر (اسپرم) و سلول های جنسی ماده (تخمک) پارامترهای تعیین کننده در موفقیت تولیدمثل می‌باشد. سیستم های غدد درون ریز عصبی (Neuroendocrine system) شامل هیپوتالاموس و هیپوفیز و غدد درون ریز (Endocrine system) شامل تخمدان، بیضه، غده فوق کلیه، غده تیروئید، جگر و ...)، تولید، تکامل و بلوغ سلول های جنسی را در دستگاه تناسلی جنس ماده و نر کنترل می‌کنند. ساختار مولکولی و نقش تنظیمی ‌هورمون ها، پپتایدها و نوروترنسمیترهای ترشح شده از غدد درون ریز عصبی و محیطی که تولیدمثل را کنترل می‌کنند در بی مهره گان و مهره داران شباهت های زیادی دارند. اگرچه انواع هورمون های تولیدمثلی و مکانیزم عمل آنها در بی مهره گان نسبت به مهره داران بسیار ساده تر می‌باشد. بنابراین مطالعه سلولی و مولکولی ساختار و عملکرد هورمون های تولیدمثلی در مهره داران و بی مهره گان، دانش ما را درک بهتر تکامل زیستی تولیدمثل زیاد می‌کند. علاوه بر این، نتایج پژوهش ها بر روی گونه های مختلف جانوری غیر پستاندار (بی مهره گان و مهره داران) می‌تواند در زیست شناسی تولیدمثل پستانداران (مهره داران) استفاده شود. امروزه توجهات گسترده ای  به سلامت تولیدمثل معطوف شده است چرا که بسیاری از پارامترهای محیطی (مانند تغییرات اقلیمی و آلاینده های محیطی) و تغذیه ای باعث اختلال در سیستم های غدد درون ریز شده که می‌تواند منجر به کاهش یا فقدان باروری شود. کاهش باروری می‌تواند جمعیت برخی از گونه ها را به دلیل کم بودن مولدین آنها در طبیعت کاهش دهد و به عبارتی دیگر آن گونه در معرض انقراض نسل قرار گیرد.

پژوهش های ما بر روی زیست شناسی سلولی و مولکولی تولیدمثل در جانوران آبزی (شامل دوکفه ای ها ماهیان و دوزیستان)، در ۳ محور می‌باشد:

 • زیست شناسی سلولی و مولکولی تولید مثل
  • ریخت شناسی، فیزیولوژی و بیوشیمی تخمک و اسپرم
  • نقش تنظیمی غدد درون ریز عصبی و محیطی در تولید، تکامل و بلوغ تخمک و اسپرم
  • زیست‌شناسی سلولی و مولکولی لقاح
 • سلامت تولیدمثل
  • شناسایی و مطالعه مکانیزم های سلولی و مولکولی آلاینده های محیطی بوجود آورنده ناهنجاری‌های تولیدمثلی و ناباروری
  • مطالعه مکانیزم های سلولی و مولکولی ناهنجاری‌های تولیدمثلی و ناباروری وابسته به تغذیه
 • حفاظت زیستی گونه های در معرض انقراض نسل
  • ابداع شیوه های نوین تولیدمثل مصنوعی گونه های در حال انقراض مانند ماهیان خاویاری و ماهی آزاد دریای خزر
  • نگهداری طولانی مدت (انجماد) اسپرم گونه های در حال انقراض

اعضاء آزمایشگاه زیست شناسی تولیدمثل

محمد عالم صدیقی

M2

پارامترهای محیطی کنترل کننده تولید مثل

جاوید شهریاری

M2

تاثیر تغذیه بر فیزیولوژی تولیدمثل

سارا علیجانپور

M1

مکانیزم عمل آلاینده ها بر فیزیولوژی تولیدمثل

شعله کریمی

M1

ناهنجاری های تولیدمثل در اکوسیستم های آلوده آبی

زهرا علیدوست

B4

فیزیولوژی شروع حرکت اسپرم

فروغ چلنگری

B4

نگهداری کوتاه مدت اسپرم

فاطمه ملکی نژاد

B3

رقابت اسپرم

 
 

Please follow our publications at:

https://scholar.google.co.jp/citations?user=tnT8O0MAAAAJ&hl=en

 

 • Book and Special Issues

 

 

4. Kowalski, R., Alavi, S.M.H., Dzyuba, B., Żarski, D., Horváth, Á., 2021. Reproductive Biology in Aquatic Animals: Implications for Aquaculture and Environmental Conservation. Animals.

https://www.mdpi.com/journal/animals/special_issues/Reproductive_Biology_in_Aquatic_Animals

3. Alavi, S.M.H., Cosson, J., 2019. Reproductive Biology in Male Aquatic Animals: From Stem Cells to Sperm. Theriogenology.

https://www.sciencedirect.com/journal/theriogenology/special-issue/10CHC2SKDMB

2. Alavi, S.M.H., Linhart, O., Rosenthal, H., 2008. The Proceedings of the 1st International Workshop on the Biology of Fish Sperm. Journal of Applied Ichthyology, Volume 24, Issue  4.

https://onlinelibrary.wiley.com/toc/14390426/2008/24/4

1. Alavi, S.M.H., Cosson, J.J., Coward, K., Rafiee, G., 2008. Fish Spermatology. Alpha Science 
Ltd, Oxford, UK, ISBN 978-1-84265-369-2.

 

 • Book Chapters and Review Articles

 

15. Alavi, S.M.H., Barzegar-Fallah, S., Rahdar, P., Ahmadi, M.M., Yavari, M., Hatef A., Golshan, M., Linhart, O., 2021. Environmental contaminants and fertility threat in male fishes: Effects and possible mechanisms of action learned from wildlife and laboratory studies. Animals.

14. Alavi, S.M.H., 2020. A review on sperm cryobanking in sturgeons. In: Collection of specialized meeting lectures on biodiversity and aquatic genetic resources, Golshan, M., Aghaei, M.J., Pourkazemi, M., Gaffari, H., Jorfi, E., Owfi, F., Yarmohammadi, M., Alavi, S.M.H., (Authors). Iranian Fisheries Science Research Institute, Registration No. 58315, Tehran, Iran, pp. 43–49. (In Farsi)

13. Golshan, M., Alavi, S.M.H., 2019. Androgen signaling in male fishes: Examples of anti-androgenic chemicals that cause reproductive disorders. Theriogenology, November, 139: 58–71.

12. Alavi, S.M.H., Cosson, J., Bondarenko, O., Linhart, O., 2019. Sperm motility in fishes: (III) diversity of regulatory signals from membrane to the axoneme. Theriogenology, September 15, 136: 143–165.

11. Boulais, M., Demoy-Schneider, M., Alavi, S.M.H., Cosson, J., 2019. Spermatozoa motility in bivalves: Signaling, flagellar beating behavior, and energetics. Theriogenology, September 15, 136: 15–27.

10. Alavi, S.M.H., Nagasawa, K., Takahashi, K.G., Osada, M., 2017. Structure-function of serotonin in bivalve molluscs. In: Serotonin - A Chemical Messenger Between All Types of Living Cells, Kaneez, F.S., (Ed.). InTech - open science, pp. 33–63. ISBN: 978-953-51-3362-9.

9. Alavi, S.M.H., Nagasawa, K., Takahashi, K.G., Osada, M., 2017. Pharmacology and molecular identity of serotonin receptor in bivalve mollusks. In: Serotonin - A Chemical Messenger Between All Types of Living Cells, Kaneez, F.S., (Ed.). InTech - open science, pp. 7–31. ISBN: 978-953-51-3362-9.

8. Alavi, S.M.H., Ciereszko, A., Hatef, A., Křišťan, J., Dzyuba, B., Boryshpolets, S., Rodina, M., Cosson, J., Linhart, O., 2015. Sperm morphology, physiology, motility and cryopreservation in Percidae. In: Biology and Culture of Percid Fishes-Principles and Practices, Kestemont, P., Dabrowski, K., Summerfelt, R.C. (Eds.). Springer, Dordrecht, the Netherlands, pp. 163–191. ISBN: 978-94-017-7226-6.

7. Hatef, A., Alavi, S.M.H., Golshan, M., Linhart, O., 2013. Toxicity of environmental contaminants to fish spermatozoa functions in vitro – A review. Aquatic Toxicology, September 15, 140–141: 134–144.

6. Alavi, S.M.H., Psenicka, M., Li, P., Hatef, A., Hulak, M., Rodina, M., Gela, D., Linhart, O., 2012. Sperm morphology and biology in sturgeon. In: Sperm Cell Research in the 21st Century: Historical Discoveries to New Horizens, Morisawa, M. (Ed.). Adthree Publishing Co., Ltd., Tokyo, Japan, pp. 100–112. ISBN: 978-4-904419-37-3.

5. Alavi, S.M.H., Hatef, A., Pšenička, M., Kašpar, V., Boryshpolets, S., Dzyuba, B., Cosson, J., Bondarenko, V., Rodina, M., Gela, D., Linhart, O., 2012. Sperm biology and control of reproduction in sturgeon: (II) Sperm morphology, acrosome reaction, motility and cryopreservation. Reviews in Fish Biology and Fisheries, December, 22(4): 861–886.

4. Alavi, S.M.H., Rodina, M., Gela, D., Linhart, O., 2012. Sperm biology and control of reproduction in sturgeon: (I) Testicular development, sperm maturation and seminal plasma characteristics. Reviews in Fish Biology and Fisheries, September, 22(3): 695–717.

3. Alavi, S.M.H., Linhart, O., Coward, K., Rodina, M., 2008. Fish spermatology: Implication for aquaculture management. In: Fish Spermatology, Alavi, S.M.H., Cosson, J.J., Coward, K., Rafiee, R. (Eds.). Alpha Science Ltd, Oxford, UK, pp. 397–460. ISBN: 978-1-84265-369-2.

2. Alavi, S.M.H., Cosson, J., 2006. Sperm motility in fishes: (II) Effects of ions and osmotic pressure. Cell Biology International, January, 30(1): 1–14.

1. Alavi, S.M.H., Cosson, J., 2005. Sperm motility in fishes: I. Effects of pH and temperature. Cell Biology International, February, 29(2): 101–110.

 

 • Recent Research Articles

 

Golshan, M., Hatef, A., Socha, M., Sokołowska-Mikołajczyk, M., Habibi, H.R., Linhart, O., Alavi, S.M.H., 2021. Some recent data on reproductive disorders in goldfish exposed to bisphenol A: Effects on hypothalamus and pituitary. Submitted.

Alavi, S.M.H., Hatef, A., Butts, I.A.E., Bondarenko, O., Cosson, J., Babiak, I., 2021. Some recent data on sperm morphology and motility kinetics in Atlantic cod (Gadus morhua L.). Fish Physiology and Biochemistry, April, 47(2): 327–338.

Nichols, Z.G., Rikard, S., Alavi, S.M.H., Walton, W.C., Butts, I.A.E., 2021. Regulation of sperm motility in Eastern oyster (Crassostrea virginica) spawning naturally in seawater with low salinity. PLoS ONE, March, 16(3): e0243569.

Golshan, M., Hatef, A., Habibi, H.R., Alavi, S.M.H., 2020. A rapid approach to assess estrogenic transcriptional activity of bisphenol A in the liver of goldfish. Iranian Journal of Fisheries Sciences 19(6), 2877–2892.

Rajeswari, J.J., Hatef, A., Golshan, M., Alavi, S.M.H., Unniappan, S., 2019. Metabolic stress leads to divergent changes in the ghrelinergic system in goldfish (Carassius auratus) gonads. Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Molecular & Integrative Physiology, September, 235: 112–120.


 

We review and discuss the top tips to make effective presentations.

 

Session 1

Why do we need presentation?

Why do we need presentation skills?

Prepare your lecture in advance

 

Speaker: Sara Alijanpour, MSc student in Animal Physiology, Stress and the thyroid gland, Class 331, School of Biology, 22.08.1398.  

 

Session 2

Work on your presentation style

The beginning of your lecture: Significance and Necessities 

The first five minutes of your lecturer is a golden window. It provides you with an opportunity to get your audience to sit up and pay attention.

 

Speaker: Ali Yousefi, MSc student in Animal Physiology, Alzheimer`s disease and a brief case of brain immunology, Class 204, School of Biology, 28.08.1398. 

 

Session 3:

Structure the lecture: (I) Slides, and (II) Topic

Keep your slides simple and use proper theme, charts, fonts, color, etc. Slides should have enough white space. Limit transition/animation, however pay particular attention that your slides should transfer your message well.

Choose a proper topic with consideration to your audience: Their interests, research, positions, works, etc.

 

Session 4:

Structure the lecture: (III) Contents

Will be held at 12:15, Class 204, School of Biology, 12.09.1398

 

Speaker: Holnar Taheri MSc student in Animal Physiology, Class 204, School of Biology, 28.08.1398