دکتر کلثوم اینانلو دکتر کلثوم اینانلو

 

 

PhD، استادیار

 

تلفن: 3237 6111 (021) 98+

نمابر: ۲۹۹۲ ۶۶۴۹ (۰۲۱) ۹۸+

پست الکترونیک: inanloo@ut.ac.ir

inanloo@khayam.ut.ac.ir

اتاق شماره 110

آدرس: بخش زیست شناسی سلولی و ملکولی، دانشکده زیست شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، خیابان انقلاب، صندوق پستی 6455-14155، تهران، ایران

دانلود رزومه

 

تحصیلات

  • دکتری تخصصی، زیست شناسی سلولی و ملکولی – دانشگاه تهران و موسسه FLI آلمان 1392
  • کارشناسی ارشد، زیست شناسی سلولی و ملکولی – دانشگاه تهران 1386
  • کارشناسی، زیست شناسی جانوری – دانشگاه تهران 1384

 

دوره های تخصصی

  • پسادکتری، ژنتیک و استم سل بیماری های قلبی، دانشگاه استنفورد 1392- 1395
  • پسا دکتری، ژنتیک و اپی ژنتیک بیماری عقب ماندگی ذهنی ، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 1395- 1397
  • فرصت مطالعاتی، موسسه FLI آلمان 1389-1390

پژوهش

در حال حاضر در عصر امیکس (Omics) قرار داریم که در آن ژنوم و سایر ام ها (omes) در حال بررسی هستند. ما با استفاده از ابزارهای مختلف به بررسی و آنالیز ژنوم، ترانسکریپتوم، متیلوم و شبکه های تنظیمی می پردازیم و از این ابزارها برای فهم بهتر تغییرات ژنوم و اثر آن بر سلامتی انسان استفاده می کنیم. با استفاده از تکنیک های پر بازده (Highthroput) به بررسی مسیرها و مکانیسم های ملکولی درگیر در بیماری های انسانی مانند بیماری های قلبی و مغزی می پردازیم.

ما از این روش ها برای بررسی موارد زیر استفاده می کنیم:

  • بررسی مکانیسم های ملکولی درگیر در بیماری عقب ماندگی ذهنی با استفاده از توالی یابی ترانسکریپتوم
  • بررسی تفاوت های جنسیتی در بیان ژن ها در بافت های مختلف
  • استفاده از روش های ژنومیکس، ترانسکریپتومیکس و پروتئومیکس در بررسی بیماری های  قلبی و عروقی
  • استفاده از داده های موجود در بانک های اطلاعاتی برای انجام متا آنالیز

 

مقاله های  پژوهشی انتخاب شده

InanlooRahatloo K, Liang G, Vo D, Ebert A, Nguyen I, et al. (2017) Sex-based differences in myocardial gene expression in recently deceased organ donors with no prior cardiovascular disease. PLOS ONE 12(8): e0183874. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0183874

Kodo, K., Ong, S., Jahanbani, F., Termglinchan, V., InanlooRahatloo, K., Ebert, A., Shukla, P., Abilez, O., Churko, J., Karakikes, I., Jung, G., Ichida, F., Wu, S., Snyder, M., Bernstein, D., Wu, J. iPSC-derived cardiomyocytes reveal abnormal TGF-βsignalling in left ventricular non-compaction cardiomyopathy. Nature Cell Biology. .18(10):1031-1042. doi: 10.1038/ncb3411

Wilson, K.D., Shen, P., Fung, E., Karakikes, I., Zhang, A., InanlooRahatloo, K., Odegaard, J., Sallam, K., Davis, R.W., Lui, G.K., Ashley, E.A., Scharfe, C., Wu, J.C. A Rapid, High-Quality, Cost-Effective, Comprehensive and Expandable Targeted Next-Generation Sequencing Assay for Inherited Heart Diseases. Circ Res. 2015 Sep 11;117(7):603-11. doi: 10.1161/CIRCRESAHA.115.306723

Sponholz, C., Kramer, M., Schöneweck, F., Menzel, U., InanlooRahatloo, K., Giamarellos-Bourboulis E., Papavassileiou, V., Lymberopoulou, K., Pavlaki, M., Koutelidakis, I., Perdios, I., Bauer, M., Platzer. M., Huse, K. Splice donor polymorphisms of cystathionine beta-synthase gene are associated with susceptibility and outcome of sepsis. European Journal of Human Genetics. 2015 Oct 28. doi: 10.1038/ejhg.2015.231

,InanlooRahatloo K., Zand-parsa A. F., Huse K., Rasooli P., Davaran S., Platzer M., Kramer M., Fun J.B., Amini S., Steemers F. & Elahi E. 2014. Mutation in ST6GALNAC5 identified in family with coronary artery disease. Scientific Reports 4: 3595 doi:10.1038/srep03595

InanlooRahatloo K., Zand-parsa A. F., Huse K., Rasooli P., Davaran S., Platzer M. Fun J.B., Amini S., Steemers F. & Elahi E., 2013. Mutation in CYP27A1 identified in family with coronary artery disease. Eur J Med Genet. 28;56(12):655-60

 

مقاله های انتخابی ارائه شده به کنفرانس های بین المللی و ملی

Peymani, F., InanlooRahatloo K., Kahrizi K., Najmabadi H. Identification of molecular pathways involved in Intellectual disability in family with mutation in CDK9 gene using RNA-seq. 3rd international and 15th Iranian Genetics congress.  May15-18, 2018. Tehran.Iran. Poster

InanlooRahatloo, K, Liang G, Vo D, Nguyen I, Elbert A.D, Wu J.C, Nguyen P. Sexually dimorphic gene expression in human left ventricle tissue. OSSD Ninth Annual Meeting. April 21-23, 2015.Stanford, CA. Poster

Kodo K., Ong S.G., Jahanbani F., Termglinchan V., Inanloorahatloo K., Elbert A., Shukla P., Wu JC. Abnormal Activation of TGFβ Signaling as a Pathogenesis of Left Ventricular Non-compaction Cardiomyopathy. Circulation. 2015; 132; A12501-A12501

Kodo K., Ong S.G., Jahanbani F., Termglinchan V., InanlooRahatloo K., Ebert A., Shukla P., Abilez O., Churko J., Karakikes I., Jung G., Snyder M.P., Bernstein D., Wu J.C. Aberrant TGFβ Signaling as an Etiology of Left Ventricular Non-compaction Cardiomyopathy. Circulation Research. 117; A248

InanlooRahatloo, K., Zand-parsa A.F., E. Elahi, S. Davaran. 2014. Mutation in ST6GALNAC5 identified in family with coronary artery disease. 19th WORLD CONGRESS ON HEART DISEASE. BOSTON, MA, USA, JULY 25-28, 2014. Oral

InanlooRahatloo, K., E. Elahi, S. Davaran, J. Bing-Fan. 2012. Whole exome sequencing combined with linkage analysis identifies novel variations in a large Coronary Artery Disease family. European Conference of Human Genetics, Nurenberg, Germany, June 23-26 Poster