کمیته های همایش ملی زیست دریا کمیته های همایش ملی زیست دریا

هیأت راهبری و سیاست گذاری (به ترتیب حروف الفبا)

 • رئیس همایش: دکتر وحید نیکنام (دانشگاه تهران)
 • دبیر علمی همایش: دکتر محمد علی آموزگار (دانشگاه تهران)
 • دبیر اجرایی همایش: دکتر رضا ندرلو (دانشگاه تهران)، دکتر سید محمد هادی علوی (دانشگاه تهران)
 • دکتر بهروز ابطحی (دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی)
 • دکتر عباس اخوان سپهی (دانشگاه آزاد اسلامی - تهران)
 • دکتر محمد پورکاظمی (موسسه تحقیقات شیلات)
 • دکتر حسن رحیمیان (دانشگاه تهران)
 • دکتر غلامرضا رفیعی (دانشگاه تهران)
 • دکتر علیرضا ساری (دانشگاه تهران)
 • دکتر سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی (مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران)
 • دکتر محمدرضا صعودی (دانشگاه الزهرا)
 • دکتر سعید ضیایی نژاد (دانشگاه صنعتی بهبهان)
 • دکتر حسین عبدالحی (سازمان شیلات ایران)
 • دکتر پروین فرشچی (سازمان حفاظت محیط زیست)
 • دکتر باقر مجازی امیری (دانشگاه تهران)
 • دکتر معصومه ملک (دانشگاه تهران)
 • مهندس داوود میرشکار (سازمان حفاظت محیط زیست)
 • دکتر علیرضا میرواقفی (دانشگاه تهران)
 • دکتر محمد علی نعمت اللهی (دانشگاه تهران)

کمیته اجرایی

 • دکتر رضا ندرلو (دانشکده زیست شناسی، دانشگاه تهران)
 • دکتر سید محمد هادی علوی (دانشکده زیست شناسی، دانشگاه تهران)
 • دکتر حسن رحیمیان (دانشکده زیست شناسی، دانشگاه تهران)
 • دکتر حمید مقیمی (دانشکده زیست شناسی، دانشگاه تهران)
 • دکتر فاطمه محمدی پناه (دانشکده زیست شناسی، دانشگاه تهران)
 • دکتر فرنوش عطاری (دانشکده زیست شناسی، دانشگاه تهران)
 • دکتر مرجان سیدی (دانشکده زیست شناسی، دانشگاه تهران)
 • دکتر لادن دلفی (دانشکده زیست شناسی، دانشگاه تهران)
 • دکتر علیرضا میرواقفی (دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران)
 • دکتر مهدی گلشن (موسسه تحقیقات شیلات)
 • مهندس محمد طالبی متین (سازمان حفاظت محیط زیست)
 • دکتر عبدالوهاب مقصودلو (پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی)
 • مهندس نیره باقرشاهی (پردیس علوم، دانشگاه تهران)
 • مهندس علی اکبر یوسفی (پردیس علوم، دانشگاه تهران)
 • جاوید شهریاری (دانشجوی کارشناسی ارشد - زیست شناسی دریا)

کمیته علمی (به ترتیب حروف الفبا)

 • دکتر قباد آذری تاکامی (دانشگاه آزاد اسلامی)
 • دکتر ناصر آق (دانشگاه ارومیه)
 • دکتر محمدعلی آموزگار (دانشگاه تهران)
 • دکتر غلامحسین ابراهیمی پور (دانشگاه شهید بهشتی)
 • دکتر بهروز ابطحی (دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی)
 • دکتر عباس اخوان سپهی (دانشگاه آزاد اسلامی- تهران)
 • دکتر حمید رضا اسماعیلی (دانشگاه شیراز)
 • دکتر ضیاءالدین الماسی (سازمان حفاظت محیط زیست)
 • دکتر جمیله پازوکی (دانشگاه شهید بهشتی)
 • دکتر محمد پورکاظمی (موسسه تحقیقات شیلات)
 • دکتر ناصر حاجی زاده ذاکر (دانشگاه تهران)
 • دکتر جواد حامدی (دانشگاه تهران)
 • دکتر بهرام حسن زاده کیابی (دانشگاه شهید بهشتی)
 • دکتر همایون حسین زاده (موسسه تحقیقات شیلات ایران)
 • دکتر سید جواد حسینی (دانشگاه خلیج فارس)
 • دکتر سید عباس حسینی (موسسه تحقیقات شیلات ایران)
 • دکتر خسرو خواجه (دانشگاه تربیت مدرس)
 • دکتر مهدی دستغیب (پژوهشگاه صنعت نفت)
 • دکتر حسن رحیمیان (دانشگاه تهران)
 • دکتر محمد رعایایی اردکانی (دانشگاه اهواز)
 • دکتر غلامرضا رفیعی (دانشگاه تهران)
 • دکتر علیرضا ساری (دانشگاه تهران)
 • دکتر مسعود ستاری (دانشگاه گیلان)
 • دکتر احمد سواری (دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر)
 • دکتر مرجان سیدی (دانشکده زیست شناسی، دانشگاه تهران)
 • سید جعفر سیف آبادی مختاری (دانشگاه تربیت مدرس)
 • دکتر سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی (مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران)
 • دکتر مهدی شجاعی (دانشگاه تربیت مدرس)
 • دکتر محمد رضا شکری ( دانشگاه شهید بهشتی)
 • دکتر محمود شوندی (پژوهشگاه صنعت نفت)
 • دکتر عدنان شهدادی (دانشگاه هرمزگان)
 • دکتر حسن صالحی (سازمان شیلات ایران)
 • دکتر محمدرضا صعودی (دانشگاه الزهرا)
 • دکتر سعید ضیایی نژاد (دانشگاه صنعتی بهبهان)
 • مهندس محمد طالبی متین (سازمان حفاظت محیط زیست)
 • دکتر حسین عبدالحی (سازمان شیلات ایران)
 • دکتر سید محمد هادی علوی (دانشگاه تهران)
 • دکتر مریم فلاحی (مؤسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر)
 • محمدرضا کلباسی (دانشگاه تربیت مدرس)
 • دکتر یزدان کیوانی (دانشگاه صنعتی اصفهان)
 • دکتر باقر مجازی امیری (دانشگاه تهران)
 • دکتر علی مخدومی (دانشگاه فردوسی مشهد)
 • دکتر منصور مشرقی (دانشگاه فردوسی مشهد)
 • دکتر عبدالوهاب مقصودلو (پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی)
 • دکتر حمید مقیمی (دانشگاه تهران)
 • دکتر معصومه ملک (دانشگاه تهران)
 • مهندس داوود میرشکار (سازمان حفاظت محیط زیست)
 • دکتر علیرضا میرواقفی (دانشگاه تهران)
 • دکتر احمد رضا محرابیان (دانشگاه شهید بهشتی)
 • دکتر سید محمد باقر نبوی (دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر)
 • دکتر رضا ندرلو (دانشگاه تهران)
 • دکتر علی نصراللهی ( دانشگاه شهید بهشتی)
 • دکتر محمد علی نعمت اللهی (دانشگاه تهران)
 • دکتر محمود نفیسی بهابادی (دانشگاه خلیج فارس)