کارگاههای آموزشی همایش زیست شناسی دریا کارگاههای آموزشی همایش زیست شناسی دریا

کارگاه آموزشی روش های ژنتیک، مولکولی و سلولی در زیست شناسی دریا کارگاه آموزشی روش های ژنتیک، مولکولی و سلولی در زیست شناسی دریا

مدیر کارگاه

دکتر فرنوش عطاری

بخش علوم جانوری، دانشکده زیست شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران. تلفن: ۶۱۱۱۲۶۲۶، نمابر: ۶۶۴۹۲۹۹۲، پست الکترونیکی: attari@ut.ac.ir

 

موضوعات کارگاه

 • سلول های بنیادی: از علوم پایه به کاربرد در حفاظت ذخایر ژنتیکی و آبزی پروری
 • کلون کردن ژن و مطالعه بیان ژن با استفاده از qRT-PCR
 • کشت سلول و بافت در آزمایشگاه
 • موجودات تراریخته در مطالعات زیست شناسی دریا

 

سخنران ها

 • دکتر فرنوش عطاری
 • دکتر سید محمد هادی علوی

 

زمان و محل برگزاری

۲۸ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۹-۱۴، سالن سمینار (کلاس شماره ۱۰۰)، دانشکده زیست شناسی

 

هزینه ثبت نام

۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال

کارگاه آموزشی بیوتکنولوژی میکروبی در زیست شناسی دریا کارگاه آموزشی بیوتکنولوژی میکروبی در زیست شناسی دریا

مدیر کارگاه

دکتر حمید مقیمی

بخش میکروبیولوژی، دانشکده زیست شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران. تلفن: ۶۱۱۱۳۵۵۷، نمابر: ۶۶۴۹۲۹۹۲، پست الکترونیکی: hmoghimi@ut.ac.ir

 

موضوعات کارگاه

 • اطلاع رسانی می شود

 

سخنران ها

 • دکتر حمید مقیمی (دانشگاه تهران)
 • اطلاع رسانی می شود

 

زمان و محل برگزاری

۲۸ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۹-۱۴، سالن سمینار بخش میکروبیولوژی، دانشکده زیست شناسی

 

هزینه ثبت نام

۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال

کارگاه آموزشی نگارش مقاله های علمی کارگاه آموزشی نگارش مقاله های علمی

مدیر کارگاه

اطلاع رسانی می شود

بخش علوم جانوری، دانشکده زیست شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران. تلفن: ۶۱۱۱۲۶۲۶، نمابر: ۶۶۴۹۲۹۹۲، پست الکترونیکی: hadi.alavi@ut.ac.ir

 

موضوعات کارگاه

 • ساختار مقاله های پژوهشی، مروری و کوتاه
 • انتخاب مجله
 • انتخاب عنوان
 • نکات مهم در نگارش مقدمه، مواد و روش ها، نتایج و بحث
 • آنالیز آماری یافته ها و ارائه نتایج

 

سخنران ها

 • اطلاع رسانی می شود.

 

زمان و محل برگزاری

۲۸ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۵-۱۹، پردیس علوم، سالن دهشور

 

هزینه ثبت نام

۵۰۰،۰۰۰ ریال

* هزینه کارگاه آموزشی نگارش مقاله های علمی برای دانشجویان ۱۰۰،۰۰۰ ریال می باشد. ارائه کپی کارت دانشجویی الزامی می باشد.