آقای مسعود میرمعصومی

 

 

مربی

 

تلفن: 2492 6111 (021) 98+

نمابر: ۲۹۹۲ ۶۶۴۹ (۰۲۱) ۹۸+

پست الکترونیک: mirmasoumi@ut.ac.ir

اتاق شماره

آدرس: بخش علوم گیاهی، دانشکده زیست شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، خیابان انقلاب، صندوق پستی 6455-14155، تهران، ایران

دانلود رزومه

 

  • تحصیلات
  • کارشناسی ارشد، زیست شناسی – فیزیولوژی گیاهی، دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۷۱
  • کارشناسی، زیست شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ۱۳۶۵