دکتر رضا ندرلو دکتر رضا ندرلو

 

 

دانشیار

 

تلفن: 2701 6111 (021) 98+

نمابر: ۲۹۹۲ ۶۶۴۹ (۰۲۱) ۹۸+

پست الکترونیک: rnaderloo@ut.ac.ir

اتاق شماره

آدرس: بخش علوم جانوری، دانشکده زیست شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، خیابان انقلاب، صندوق پستی 6455-14155، تهران، ایران

دانلود رزومه

 

تحصیلات

  • دکتری، زیست دریا، دانشگاه یوهان-ولف گانگ گوته، فرانگفورت، آلمان
  • کارشناسی ارشد، زیست شناسی – سیستماتیک جانوری، دانشگاه تهران، تهران
  • کارشناسی، زیست شناسی دریا، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان