اثر سایتوتوکسیک فلاوونوئید کتچین و مقایسه اثر آن با دوکسوروبیسین بر سلولهای عصبی سرطانی نوروبلاستوما انسانی

اثر سایتوتوکسیک فلاوونوئید کتچین و مقایسه اثر آن با دوکسوروبیسین بر سلولهای عصبی سرطانی نوروبلاستوما انسانی


شماره پایان نامه: 1568- ب

پدیدآور(ان): بختیاری، زهرا

عنـوان: اثر سایتوتوکسیک فلاوونوئید کتچین و مقایسه اثر آن با دوکسوروبیسین و ترکیب آنها بر سلولهای عصبی سرطانی نوروبلاستوما انسانی رده سلولی BE(2)C

دانشنامه: کارشناسی ارشد

رشته: فیزیولوژی جانوری

سال تحصیلی: ۱۳۹۸