ارزیابی اثر اوژنول بر بیوفیلم و فاکتورهای ویرولانس تنظیم‌شده با سیستم QS‎ (کروم سنسینگ)

ارزیابی اثر اوژنول بر بیوفیلم و فاکتورهای ویرولانس تنظیم‌شده با سیستم QS‎ (کروم سنسینگ)


شماره پایان نامه: 1571- ب

پدیدآور(ان): مسلمی، صبا

عنـوان: ارزیابی اثر اوژنول بر بیوفیلم و فاکتورهای ویرولانس تنظیم‌شده با سیستم QS (کروم سنسینگ) در Pseudomonas aeruginosa

دانشنامه: کارشناسی ارشد

رشته: میکروبیولوژی

سال تحصیلی: ۱۳۹۸