ارزیابی ژئوشیمیایی سنگ‌های منشأ احتمالی و نفت‌های مخازن آسماری و بنگستان در میدان نفتی گچساران

ارزیابی ژئوشیمیایی سنگ‌های منشأ احتمالی و نفت‌های مخازن آسماری و بنگستان در میدان نفتی گچساران


شماره پایان نامه: 884- ز

پدیدآور(ان): صفائی فاروجی، مجید

عنـوان: ارزیابی ژئوشیمیایی سنگ‌های منشأ احتمالی و نفت‌های مخازن آسماری و بنگستان در میدان نفتی گچساران

دانشنامه: کارشناسی ارشد

رشته: زمین‌شناسی نفت

سال تحصیلی: ۱۳۹۸