آریل‌دار کردن گزینشی آرنها توسط بورانیک اسیدها و آریل هیدرازین کلرایدها بدون استفاده از فلزات واسطه

آریل‌دار کردن گزینشی آرنها توسط بورانیک اسیدها و آریل هیدرازین کلرایدها بدون استفاده از فلزات واسطه


شماره پایان نامه:  1596-ش
 
 پدیدآور(ان): مهربان ترنیک، زیبا 
 
عنـوان: آریل‌دار کردن گزینشی آرنها توسط بورانیک اسیدها و آریل هیدرازین کلرایدها بدون استفاده از فلزات واسطه 
 
دانشنامه: کارشناسی ارشد 
 
رشته: شیمی آلی 
 
سال تحصیلی: ‎۱۳۹۷