افزایش بقا و توان تکثیر سلول‌های پیش‌ساز قلبی مشتق از سلول‌های بنیادی پرتوان انسانی تحت شرایط کشت مشخص

افزایش بقا و توان تکثیر سلول‌های پیش‌ساز قلبی مشتق از سلول‌های بنیادی پرتوان انسانی تحت شرایط کشت مشخص


شماره پایان نامه: 96-ب‌ت
 
 پدیدآور(ان): وحدت، صدف 
 
عنـوان: افزایش بقا و توان تکثیر سلول‌های پیش‌ساز قلبی مشتق از سلول‌های بنیادی پرتوان انسانی تحت شرایط کشت مشخص 
 
دانشنامه: دکتری 
 
رشته: بیوتکنولوژی پزشکی 
 
سال تحصیلی:  ‎۱۳۹۷