بررسی اثرات حفاظت عصبی و ضدباکتریایی علیه سویه‌های مقاوم به دارو عصاره‌های میکسوباکتر جداشده از ایران

بررسی اثرات حفاظت عصبی و ضدباکتریایی علیه سویه‌های مقاوم به دارو عصاره‌های میکسوباکتر جداشده از ایران


شماره پایان نامه: 1543-ب
 
پدیدآور(ان): ده‌حقی، مونا 
 
عنـوان: بررسی اثرات حفاظت عصبی و ضدباکتریایی علیه سویه‌های مقاوم به دارو عصاره‌های میکسوباکتر جداشده از ایران 
 
دانشنامه: دکتری 
 
رشته: میکروبیولوژی 
 
سال تحصیلی: ‎۱۳۹۷