بررسی اثرات متقابل حفریات زیرزمینی و منابع آب زیرزمینی بر اساس تجارب تونل‌های بلند انتقال آب در ایران

بررسی اثرات متقابل حفریات زیرزمینی و منابع آب زیرزمینی بر اساس تجارب تونل‌های بلند انتقال آب در ایران


شماره پایان نامه: 878-ز

 پدیدآور(ان): لطفی‌پور، اشکان

عنـوان: بررسی اثرات متقابل حفریات زیرزمینی و منابع آب زیرزمینی بر اساس تجارب تونل‌های بلند انتقال آب در ایران

دانشنامه: کارشناسی ارشد

رشته: زمین‌شناسی مهندسی

سال تحصیلی: ۱۳۹۷