بررسی امکان محاسبه ذخیره، تعیین جهت حرکت و کانه‌زایی مس نابرجا در کانسار مس میدوک، کرمان، شهربابک

بررسی امکان محاسبه ذخیره، تعیین جهت حرکت و کانه‌زایی مس نابرجا در کانسار مس میدوک، کرمان، شهربابک


شماره پایان نامه: 886- ز

پدیدآور(ان): عربپور، علیرضا

عنـوان: بررسی امکان حضور، محاسبه ذخیره، تعیین جهت حرکت و کانه‌زایی مس نابرجا با استفاده از مدل‌سازی موازنه جرم در کانسار مس میدوک، کرمان، شهربابک

دانشنامه: کارشناسی ارشد

رشته: زمین‌شناسی اقتصادی

سال تحصیلی: ۱۳۹۸