بررسی بیوسیستماتیکی جمعیت‌های مختلف سیب‌شرقی در ایران

بررسی بیوسیستماتیکی جمعیت‌های مختلف سیب‌شرقی در ایران


 

شماره پایان نامه: 1562 - ب

پدیدآور(ان): فلکی، نسیم

عنـوان: بررسی بیوسیستماتیکی جمعیت‌های مختلف سیب‌شرقی ( Malus orientalis Uglitzk) در ایران

دانشنامه: کارشناسی ارشد

رشته: علوم گیاهی - سیستماتیک و اکولوژی

سال تحصیلی: ۱۳۹۷