بررسی بیوسیستماتیکی سرده سریش (.Eremurus M.Bieb‎) از تیره سریشیان

بررسی بیوسیستماتیکی سرده سریش (.Eremurus M.Bieb‎) از تیره سریشیان


شماره پایان نامه: 1572- ب

پدیدآور(ان): اردانه، ابوالقاسم

عنـوان: بررسی بیوسیستماتیکی سرده سریش (.Eremurus M.Bieb) از تیره سریشیان (.Asphodelaceae Juss) در ایران

دانشنامه: کارشناسی ارشد

رشته: سیستماتیک گیاهی و اکولوژی

سال تحصیلی: ۱۳۹۸