بررسی بیوشیمیائی و مولکولی سازگان‌های پاداکسایشی در چند سویه ریزجلبک .Dunaliella sp‎

بررسی بیوشیمیائی و مولکولی سازگان‌های پاداکسایشی در چند سویه ریزجلبک .Dunaliella sp‎


شماره پایان نامه: 1573- ب

پدیدآور(ان): مقیمی‌فام، رویا

عنـوان: بررسی بیوشیمیائی و مولکولی سازگان‌های پاداکسایشی در چند سویه ریزجلبک .Dunaliella sp در پاسخ به غلظت‌های مختلف CO2

دانشنامه: دکتری

رشته: فیزیولوژی گیاهی

سال تحصیلی: ۱۳۹۸