بررسی رفتار ابرخازنی الکترودهای نانوکامپوزیتی خاکستر زیست‌توده / اکسید فلز با روشهای مدرن الکتروشیمی

شماره پایان نامه: 1590-ش
 
پدیدآور(ان): محمدی پورحسینی، اسماعیل 
 
عنـوان: بررسی رفتار ابرخازنی الکترودهای نانوکامپوزیتی خاکستر زیست‌توده / اکسید فلز با روشهای مدرن الکتروشیمی 
 
دانشنامه: کارشناسی ارشد 
 
رشته: شیمی کاربردی 
 
سال تحصیلی: ‎۱۳۹۷