بررسی رفتار ترموفیزیکی محلول برخی مواد فعال سطحی با استفاده از مدل SAFT‎

بررسی رفتار ترموفیزیکی محلول برخی مواد فعال سطحی با استفاده از مدل SAFT‎


شماره پایان نامه: 1589-ش
 
پدیدآور(ان): خراسانی، زهرا 
 
عنـوان: بررسی رفتار ترموفیزیکی محلول برخی مواد فعال سطحی با استفاده از مدل SAFT‎ 
 
دانشنامه: کارشناسی ارشد 
 
رشته: شیمی فیزیک 
 
سال تحصیلی: ‎۱۳۹۶