بررسی ویژگی‌های زمین‌شناسی مهندسی توده سنگ‌های مارنی گلسنگی راه‌آهن میانه اردبیل

بررسی ویژگی‌های زمین‌شناسی مهندسی توده سنگ‌های مارنی گلسنگی راه‌آهن میانه اردبیل


 

شماره پایان نامه: 882 - ز

پدیدآور(ان): زمانی، ندا

عنـوان: بررسی ویژگی‌های زمین‌شناسی مهندسی توده سنگ‌های مارنی گلسنگی مسیر قطعه 1 راه‌آهن میانه اردبیل با تأکید بر ناپایداری دامنه‌ایی

دانشنامه: کارشناسی ارشد

رشته: زمین‌شناسی مهندسی

سال تحصیلی: ۱۳۹۶