بررسی کمیت‌های ترمودینامیکی سیالات با زنجیره هیدروکربنی

بررسی کمیت‌های ترمودینامیکی سیالات با زنجیره هیدروکربنی


شماره پایان نامه: 1628- ش

پدیدآور(ان): جمالی رفسنجانی، اسماء

عنـوان: بررسی کمیت‌های ترمودینامیکی سیالات با زنجیره هیدروکربنی با بکارگیری معادلات حالت سیالات تجمعی و مکعبی عبوری

دانشنامه: دکتری

رشته: شیمی فیزیک

سال تحصیلی: ۱۳۹۸