بهینه‌سازی تولید، ارتقا ساختار، و بهبود عملکرد جاذب‌های کربنی متخلخل و آشکارسازهای بر پایه نقاط کربنی کوانتومی تولیدشده در فرایند کربنی‌سازی هیدروترمال

بهینه‌سازی تولید، ارتقا ساختار، و بهبود عملکرد جاذب‌های کربنی متخلخل و آشکارسازهای بر پایه نقاط کربنی کوانتومی تولیدشده در فرایند کربنی‌سازی هیدروترمال


شماره پایان نامه: 1600-ش
 
 پدیدآور(ان): بالو، سالار 
 
عنـوان: بهینه‌سازی تولید، ارتقا ساختار، و بهبود عملکرد جاذب‌های کربنی متخلخل و آشکارسازهای بر پایه نقاط کربنی کوانتومی تولیدشده در فرایند کربنی‌سازی هیدروترمال 
 
دانشنامه: کارشناسی ارشد 
 
رشته: شیمی کاربردی 
 
سال تحصیلی: ‎۱۳۹۷