تاثیر نوع تخلخل بر محاسبات احتمالی پتروفیزیکی، مطالعه موردی سازندهای کنگان و دالان در بخش مرکزی خلیج‌فارس

تاثیر نوع تخلخل بر محاسبات احتمالی پتروفیزیکی، مطالعه موردی سازندهای کنگان و دالان در بخش مرکزی خلیج‌فارس


 

شماره پایان نامه: 883- ز

پدیدآور(ان): ناظمی، مازیار

عنـوان: تاثیر نوع تخلخل بر محاسبات احتمالی پتروفیزیکی با نگرش خاص بر ضرایب آرچی، مطالعه موردی سازندهای کنگان و دالان در بخش مرکزی خلیج‌فارس

دانشنامه: کارشناسی ارشد

رشته: زمین‌شناسی نفت

سال تحصیلی: ۱۳۹۸