تجزیه و تحلیل عملکرد مدل پیش‌بینی ترکیبی در پیش‌بینی بازار سهام

تجزیه و تحلیل عملکرد مدل پیش‌بینی ترکیبی در پیش‌بینی بازار سهام


 

شماره پایان نامه: 1070 - ر

پدیدآور(ان): سلیمانی‌راد، سعید

عنـوان: تجزیه و تحلیل عملکرد مدل پیش‌بینی ترکیبی در پیش‌بینی بازار سهام

دانشنامه: کارشناسی ارشد

رشته: آمار ریاضی

سال تحصیلی:  ۱۳۹۸