تداخل عملکردی سیستم‌های دوپامینرژیک و گلوتاماترژیک هسته پشتی - میانی تالاموس با نواحی کورتیکولیمبیک

تداخل عملکردی سیستم‌های دوپامینرژیک و گلوتاماترژیک هسته پشتی - میانی تالاموس با نواحی کورتیکولیمبیک


شماره پایان نامه: 1570- ب

پدیدآور(ان): موسوی، لیلا

عنـوان: تداخل عملکردی سیستم‌های دوپامینرژیک و گلوتاماترژیک هسته پشتی - میانی تالاموس با نواحی کورتیکولیمبیک در رفتار اضطرابی ناشی از نیکوتین در موش‌های بزرگ آزمایشگاهی

دانشنامه: کارشناسی ارشد

رشته: فیزیولوژی جانوری

سال تحصیلی: ۱۳۹۸