تعیین ویژگی و هویت پروتئین امتزاجی نوترکیب مسدودکننده TNFa‎

تعیین ویژگی و هویت پروتئین امتزاجی نوترکیب مسدودکننده TNFa‎


شماره پایان نامه: 97-ب‌ت
 
 پدیدآور(ان): فاضل، رامین 
 
عنـوان: تعیین ویژگی و هویت پروتئین امتزاجی نوترکیب مسدودکننده TNFa‎ 
 
دانشنامه: دکتری 
 
رشته: بیوتکنولوژی (پزشکی) 
 
سال تحصیلی:  ‎۱۳۹۷