تقریب مرتبه‌پایین ماتریس و کاربردهای آن در بینایی مرتبه‌پایین

تقریب مرتبه‌پایین ماتریس و کاربردهای آن در بینایی مرتبه‌پایین


 

شماره پایان نامه: 1071 - ر

پدیدآور(ان): لطف‌اله‌زاده، اشکان

عنـوان: تقریب مرتبه‌پایین ماتریس و کاربردهای آن در بینایی مرتبه‌پایین

دانشنامه: کارشناسی ارشد

رشته: ریاضی کاربردی ( آنالیز عددی)

سال تحصیلی: ۱۳۹۸