توسعه روش‌های جدید ریزاستخراج برپایه باکی‌ژل‌های مغناطیسی و حلال‌های اتکتیک عمیق

توسعه روش‌های جدید ریزاستخراج برپایه باکی‌ژل‌های مغناطیسی و حلال‌های اتکتیک عمیق


شماره پایان نامه: 1631- ش

پدیدآور(ان): یوسفی، محبوبه

عنـوان: توسعه روش‌های جدید ریزاستخراج برپایه باکی‌ژل‌های مغناطیسی و حلال‌های اتکتیک عمیق به منظور اندازه‌گیری مقادیر ناچیز آلاینده‌های زیست‌محیطی

دانشنامه: دکتری

رشته: شیمی تجزیه

سال تحصیلی: ۱۳۹۸