حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی توماس

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی توماس


شماره راهنما: 1396 54ح 9ت/ QA 303

عنوان: حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی توماس 

پدیدآور(ان): توماس، جورج برینتون؛ Thomas, George Brinton‎ 

                   هاس، جوئل

                   ویر، موریس دی.

                   نورعلیشاهی، فرشید، مترجم

                   طباطبایی عدنانی، امیرعلی، ‎۱۳۴۶ -، مترجم قنبری، علیرضا، مترجم 

ناشر: نیاز دانش

سال نشر: 1396