ریاضیات مهندسی

ریاضیات مهندسی


شماره راهنما: 1397 9ر 2ر/ TA 303

عنوان: ریاضیات مهندسی 

پدیدآور(ان): رادمنش، حمید، ‎۱۳۶۰ -

                   مقیمی اسفندآبادی، محمدکاظم، ‎۱۳۶۸ - 

ناشر: نیاز دانش 
 
سال نشر: 1397