ریاضیات کاربردی علوم زمین قابل استفاده برای دانشجویان رشته‌های زمین‌شناسی، ژئوفیزیک و مهندسی عمران

ریاضیات کاربردی علوم زمین قابل استفاده برای دانشجویان رشته‌های زمین‌شناسی، ژئوفیزیک و مهندسی عمران


شماره راهنما: 1397 9ر 9خ/ QA 139

عنوان: ریاضیات کاربردی علوم زمین قابل استفاده برای دانشجویان رشته‌های زمین‌شناسی، ژئوفیزیک و مهندسی عمران 

پدیدآور(ان): خواجوی، رضا، ‎۱۳۶۰ -

                  تقی‌زاده کاخکی، حسین، ‎۱۳۳۱ -، ویراستار

                  عرفانیان مشیری‌نژاد، احمد، ویراستار 

ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد 

سال نشر: 1397