ریاضیات گسسته و کاربردهای آن

ریاضیات گسسته و کاربردهای آن


شماره راهنما: 1397 9ر 9ر/ QA 39/3

عنوان: ریاضیات گسسته و کاربردهای آن 

پدیدآور(ان): روزن، کنت اچ.؛ Rosen, Kenneth H.‎

                   عالم‌زاده، علی‌اکبر، مترجم 

ناشر: نیاز دانش
 
سال نشر: 1397-