زمین‌شناسی ساختاری و تفسیر نقشه

زمین‌شناسی ساختاری و تفسیر نقشه


شماره راهنما: 1397 8ز 9و/ QE 601

عنوان: زمین‌شناسی ساختاری و تفسیر نقشه

پدیدآور(ان): ویرمارس، رود؛ Weijermars, Ruud‎ 

                    حسنی، حسین، ‎۱۳۳۷ -، مترجم

                    برجسته، آرش، ‎۱۳۴۵ -، مترجم 

ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
 
سال نشر: 1397