زیست‌شناسی سلولی

زیست‌شناسی سلولی


شماره راهنما: 1397 9ز 25ک/ QH 581/2

عنوان: زیست‌شناسی سلولی

پدیدآور(ان): کاظمی‌نژاد، سیدرضا، ‎۱۳۴۶ -

                   جراح‌زاده، زهرا، ‎۱۳۶۸- 

ناشر: دانشگاه شهید چمران
 
سال نشر: 1397