ساخت حسگرهای زیستی بر پایه گرافین و میکروکانال‌ها

ساخت حسگرهای زیستی بر پایه گرافین و میکروکانال‌ها


شماره پایان نامه: 314- ف

پدیدآور(ان): نوروزی، علی‌اکبر

عنـوان: ساخت حسگرهای زیستی بر پایه گرافین و میکروکانال‌ها

دانشنامه: دکتری

رشته: حالت جامد

سال تحصیلی: ۱۳۹۸