سنتز ترکیب‌های سوپرامولکول نو از آهن (II‎)، کبالت (II‎) و نیکل (II‎) و نانوساختارهای آنها با پتانسیل کاربرد به عنوان آهن‌رباهای مولکولی

سنتز ترکیب‌های سوپرامولکول نو از آهن (II‎)، کبالت (II‎) و نیکل (II‎) و نانوساختارهای آنها با پتانسیل کاربرد به عنوان آهن‌رباهای مولکولی


شماره پایان نامه: 1595-ش
 
پدیدآور(ان): فرحمند کنشالی، آرش 
 
عنـوان: سنتز ترکیب‌های سوپرامولکول نو از آهن (II‎)، کبالت (II‎) و نیکل (II‎) و نانوساختارهای آنها با پتانسیل کاربرد به عنوان آهن‌رباهای مولکولی 
 
دانشنامه: کارشناسی ارشد 
 
رشته: شیمی معدنی 
 
سال تحصیلی: ‎۱۳۹۷