شیمی‌سنجی محیط زیست: اصول و کاربردهای نوین

شیمی‌سنجی محیط زیست: اصول و کاربردهای نوین


شماره راهنما: 1398 2هـ 9ش/ QD 75/4

عنوان: شیمی‌سنجی محیط زیست: اصول و کاربردهای نوین 

پدیدآور(ان): هانرهن، گریدی؛ Hanrahan, Grady‎ 

                   علیزاده، کمال، ‎۱۳۴۴ -، مترجم 

                   آموزگار، سیدمجتبی، مترجم 

ناشر: پژوهشی نوآوران شریف
 
سال نشر: 1398