شیمی ترکیبات هتروسیکل آروماتیک پیشرفته

شیمی ترکیبات هتروسیکل آروماتیک پیشرفته


شماره راهنما: 1397 9ش 2الف/ QD 400

عنوان: شیمی ترکیبات هتروسیکل آروماتیک پیشرفته 

پدیدآور(ان): اثنی‌عشری، منظربانو

                   صداقت، سهیلا، ‎۱۳۴۴ -

                   اثنی‌عشری، منظربانو، ویراستار 

ناشر: پژوهشی نوآوران شریف

سال نشر: 1397