شیمی ترکیبات و فراورده‌های غذایی فراسودمند

شیمی ترکیبات و فراورده‌های غذایی فراسودمند


شماره راهنما: 1398 9م 4غ/ QP 144

عنوان: شیمی ترکیبات و فراورده‌های غذایی فراسودمند

پدیدآور(ان): موسوی موحدی، علی‌اکبر

                   سلامی، مریم، ‎۱۳۵۸ -

                   مصلحی شاد، مریم، ‎۱۳۵۹- 

ناشر: موسسه انتشارات دانشگاه تهران

سال نشر: 1398