طراحی و ساخت ایمونوسنسورهای الکتروشیمیایی بدون نیاز به نشان جهت شناسایی و اندازه‌گیری برخی عوامل مهم بیماریزای گیاهی نظیر ویروس تریستزای مرکبات و ویروس موزائیک انجیر

طراحی و ساخت ایمونوسنسورهای الکتروشیمیایی بدون نیاز به نشان جهت شناسایی و اندازه‌گیری برخی عوامل مهم بیماریزای گیاهی نظیر ویروس تریستزای مرکبات و ویروس موزائیک انجیر


شماره پایان نامه: 1599-ش
 
 پدیدآور(ان): حاجی‌هاشمی، هدیه 
 
عنـوان: طراحی و ساخت ایمونوسنسورهای الکتروشیمیایی بدون نیاز به نشان جهت شناسایی و اندازه‌گیری برخی عوامل مهم بیماریزای گیاهی نظیر ویروس تریستزای مرکبات و ویروس موزائیک انجیر 
دانشنامه: دکتری 
 
رشته: شیمی تجزیه 
 
سال تحصیلی: ‎۱۳۹۷