طراحی و ساخت سنسور / بیوسنسور برپایه الکترودهای نرمال و چاپی اصلاح‌شده

طراحی و ساخت سنسور / بیوسنسور برپایه الکترودهای نرمال و چاپی اصلاح‌شده


شماره پایان نامه: 1623- ش

پدیدآور(ان): شفاعت، عاطفه

عنـوان: طراحی و ساخت سنسور / بیوسنسور برپایه الکترودهای نرمال و چاپی اصلاح‌شده با آپتامر، پلیمرهای هادی و قالب ملکولی الکتروسنتزی و نانوذرات طلا برای برخی داروها (ترامادول و متادون) و ملکول‌های زیستی (سیتوکروم سی)

دانشنامه: دکتری

رشته: الکتروشیمی

سال تحصیلی: ۱۳۹۸