فلور ایران: تیره‌های گیاهان آبزی (Elatinaceae‎ ...)

فلور ایران: تیره‌های گیاهان آبزی (Elatinaceae‎ ...)


شماره راهنما: ج.101-123 8ف/ QK 371
 
عنوان: فلور ایران: تیره‌های گیاهان آبزی (Elatinaceae‎ ...)
 
پدیدآور(ان): دیناروند، مهری
                  اسدی، مصطفی، ویراستار
                  رمک معصومی، علی‌اصغر، ‎۱۳۲۷ -، ویراستار 
 
ناشر: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع 
 
سال نشر: 1396