فلور ایران: تیره تاج‌خروس (Amaranthaceae‎)

فلور ایران: تیره تاج‌خروس (Amaranthaceae‎)


شماره راهنما: ج.75 8ف/ QK 371
 
عنوان: فلور ایران: تیره تاج‌خروس (Amaranthaceae‎)
 
پدیدآور(ان): آزادی، رحمان
                   اسدی، مصطفی، ویراستار 
 
ناشر: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع 
 
سال نشر: 1391