فلور ایران: تیره خشخاش (Papaveraceae‎)

فلور ایران: تیره خشخاش (Papaveraceae‎)


شماره راهنما: ج.127 8ف/ QK 371
 
عنوان: فلور ایران: تیره خشخاش (Papaveraceae‎
 
پدیدآور(ان): توکلی، زهرا، ‎۱۳۴۰ -
 
                  اسدی، مصطفی
 
                  رمک معصومی، علی‌اصغر، ‎۱۳۲۷ -، ویراستار 
 
ناشر: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع 
 
سال نشر: 1396